Panaszkezelés


Tisztelt Ügyfelünk!

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban Jelzálogbank) képviseletében az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6; cégjegyzékszáma: 01-10-041348), a felek között létrejött megbízási szerződés szerinti ügynökeként kezeli a panaszokat.

Fő célkitűzésünk az Ügyfeleink magas szintű kiszolgálása, azonban a legjobb szándékunk ellenére is előfordulhat, hogy a szolgáltatásunk, termékünk, vagy folyamataink panaszra, észrevételre adhatnak okot. Ügyfeleink meglátásai, észrevételei kiemelten fontosak számunkra, fő célkitűzésünket szem előtt tartva kiemelten foglalkozunk ügyfeleink visszajelzéseivel.

Amennyiben Ön elégedetlen bármely szolgáltatásunkkal, termékünkkel, vagy folyamatunkkal, akkor Önnek lehetősége van megosztani észrevételeit, panaszát a Bankkal.

Kérjük olvassa el Nyilvános Panaszkezelési Szabályzatunkat, mely tartalmazza a részletes tudnivalókat.

Ön  panaszt tehet szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban:

 • bármely bankfiókban (A Bankfiókok listája és nyitvatartási ideje a www.unicreditbank.hu honlapon a kapcsolat/fióklista menüpont alatt megtekinthető)
 • telefonon a nap 24 órájában a Telefonbank 06 1/20/30/70 325-3200 telefonszámán, postai úton a Bank központi címére (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) címezve,
 • a e-mail címen,
 • a bank honlapján: www.unicreditbank.hu
 • faxon a 06-1-374-7838-as számon.

Panaszát benyújthatja Bankunk formanyomtatványán, melyet innen tölthet le, vagy lehetősége van az MNB által kialakított formanyomtatvány használatára is.

Amennyiben meghatalmazott útján kíván panaszt tenni, kérjük lehetőség szerint használja az alábbi meghatalmazás mintát.
Természetes személy esetén
Nem természetes személy esetén


Üdvözlettel,
UniCredit Jezlálogbank Zrt.


Alternatív vitarendezési fórumok panasz ésreklamáció elutasítása esetén


 MIT LEHETTENNI A PANASZ vagy REKLAMÁCIÓ ELUTASÍTÁSA ESETÉN?

Amennyiben a Bankelutasította a panaszát, vagy döntésünkkel nem ért egyet, jogorvoslatért több szervezethezis fordulhat. Az ehhez szükséges formanyomtatványokat díjmentesen kérheti aBanktól az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 • bármely magyarországi UniCredit bankfiókban(bankfiókjaink listája és nyitvatartási ideje a www.unicreditbank.hu honlaponaz ATM és Fiókkeresőben megtekinthető.)
 • telefonon a nap 24 órájában aTelefonbank +36 (1/20/30/70) 325-3200 telefonszámán,
 • postai úton a Bank központi címére (1054Budapest, Szabadság tér 5-6.) küldött levéllel,
 • a panasz@unicreditgroup.hu e-mail címen,
 • a bank honlapján: www.unicreditbank.hu
 • faxon a 06-1-374-7838-as számon. 


A Magyar Nemzeti Bankhoz fogyasztói kérelemmel fordulhat, ha

 •  a Banktól 30 napon belül nem érkezett válasz panaszára, illetvepénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz* esetén akkor, ha a szolgáltatóaz írásbeli panaszközlést követő
 • 15 munkanapon belül egyáltalán nem válaszol és ideiglenes választ sem ad,illetve
 • 35 munkanapon belül nem küld végső választ a panasszal kapcsolatban,
 • a panaszra a pénzügyi szolgáltató egyáltalán nem válaszolt,
 • a válasz nem érdemi vagy nem teljes körű, illetve az intézmény a panasztnem a jogszabályban előírt módon kezelte, vizsgálta ki;
 • a pénzügyi szolgáltató válasza alapján egyéb jogsértés feltételezhető(például engedély nélküli tevékenységet folytatott).

*pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasznak minősülnek az alábbiak:

 • fizetési számlára történőkészpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számlavezetéséhez szükséges összes tevékenység;
 • fizetési számláról történőkészpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számlavezetéséhez szükséges összes tevékenység;
 • fizetési műveletek fizetésiszámlák közötti teljesítése és ugyanez a művelet akkor is, ha a fizetésiművelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfélrendelkezésére álló hitelkeretből történik;
 • készpénz-helyettesítő fizetésieszköz kibocsátása – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt –,valamint fizetési műveletek elfogadása;
 • készpénzátutalás;
 • fizetéskezdeményezésiszolgáltatás;
 • számlainformációs szolgáltatás.

 MILYEN FORMÁBAN NYÚJTHATÓ BE A PANASZ A MAGYAR NEMZETI BANKHOZ? 

Amennyiben a Bankkal folytatott vita rendezésére tett korábbi kísérleteredménytelen volt, úgy

 • írásbeli, saját kezűleg aláírt,vagy
 • az Ügyfélkapun keresztül, vagy
 • a megyeszékhelyeken működőKormányablakokhoz benyújtott 
kérelemmel lehet az MNB-hez fordulni.

Erre a jogsértést követő 5 éven belül van lehetőség. A beadvány tárgyában ahiánytalan kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül várható döntés. Azeljárási határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely az információk bekérésévelés az esetleges hiánypótlással telik. 


MIT KELL A KÉRELEMHEZ CSATOLNI?

A kérelemhez csatolni kell azokat az iratokat, amelyek alátámasztják, hogykorábban a pénzügyi szolgáltatónál már megkísérelték rendezni a kifogást. Ilyendokumentum például a panaszbeadvány és az átvételt igazoló tértivevény.


 MILYENFORMÁBAN NYÚJTHATÓ BE A PANASZ A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ (PBT)?  

A PBT hatáskörébe tartozik a fogyasztók és pénzügyi intézmények közöttlétrejött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonnyal, illetveszerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bíróságieljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá az egyezségkötés elősegítése afogyasztók pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott méltányossági kérelmeinek ügyében.


HOGYAN LEHET A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULNI?

 A PBT eljárása írásbeli kérelemmel kezdeményezhető. Előnye a hagyományosbírósági eljárásokhoz képest, hogy ingyenes: eljárási díj, illeték sem afogyasztót, sem a pénzügyi szolgáltatót nem terheli. Az ügyintézés soránazonban felmerülhetnek egyéb költségek, ilyen például a fénymásolási, posta-,illetve utazásiköltség, vagy az ügyvédi munkadíj. Ezek a kiadások a feleketterhelik. 


MILYEN HATÁRIDŐN BELÜL KELL A PBT-NEK VÁLASZOLNIA A KÉRELMEKRE? 

Az eljárás a megindulását követő 90 napon belül lezárul. Indokolt esetbenezt a határidőt a PBT elnöke meghosszabbíthatja, legfeljebb 30 nappal.

Felhívjuk figyelmét, hogy az MNB és a PBT eljárásának jogköre nem terjed kia pénzügyi szolgáltató munkatársának magatartásával kapcsolatos kifogásokra, ahitelkérelem elbírálásának, elutasításának felülvizsgálatára, illetveszerződés- módosítás kikényszerítésére. 


MILYEN ESETBEN INDÍTHATÓ POLGÁRI PERES ELJÁRÁS?

Bírósághoz bármilyen jogsértés esetén lehet fordulni. Amennyiben az ügyfélvitarendezési fórumként elsőként a bíróságot választja, akkor azt követően márnem veheti igénybe a PBT eljárását.
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: