A 2020. december 31-ig tartó törlesztési moratóriummal kapcsolatos információkAz UniCredit Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: Jelzálogbank) a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. éviL VIII. törvény alapján automatikus fizetési haladékot biztosít az erre jogosult ügyfelei részére az alábbiakban felsorolt hitelek esetében. Ennek megfelelően a jogosult ügyfelek a szerződésből eredő tőke-, kamat-, valamint díjfizetési kötelezettségük teljesítésére fizetési haladékot kapnak.

 

 • A fizetési haladékot a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.
 • A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart.
 • A moratórium a következő hiteltípusokra vonatkozik: lakossági jelzáloghitelek, babaváró kölcsönök, személyi kölcsönök, hitelkártyák, folyószámla-hitelkeretek, munkáltatói hitelek, pénzügyi lízingszerződések, kis- és középvállalkozóknak nyújtott hitelek.
 • A fizetési moratórium automatikusan hatályba lépett 2020. március 19-én, így azoknak az ügyfeleknek, akik a halasztás lehetőségével élni kívánnak, nincs teendőjük.
 • A fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket a moratóriumot követően egy meghosszabbított futamidő alatt kell megfizeti havonta egyenlő részletekben. A fizetési haladék alatt felhalmozódott kamat és díjak összegét a normál havi törlesztőrészletekhez kell majd hozzáadni úgy, hogy a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összege. Ehhez a futamidőnek – a fizetési moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló- meghosszabbítására és újraütemezésére van szükség.
 • A moratórium időszaka utáni törlesztőrészlet csak abban az esetben haladhatja meg mégis a moratórium előtti havi törlesztőrészlet összegét, ha a hitel változó kamatozású, és a moratórium időszaka alatti kamatperiódus-fordulókor nő a kamat mértéke.

Ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti szerződési feltételek szerint kívánja törleszteni hitelét, erről, kérjük, tegyen nyilatkozatot bankunk részére. AzUniCredit Jelzálogbank magánszemély ügyfelei ezt a nyilatkozatukat megtehetik:

 • az UniCredit Bank telefonos ügyfélszolgálatán a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot. (Az UniCredit Bank a nyilatkozatok rögzítése során az UniCredit JelzálogbankZrt. ügynökeként jár el.)
 • nyilatkozatot postai úton is beküldheti azUniCredit Jelzálogbank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címére. Egy nyilatkozatban valamennyi hitelére vonatkozóan igényelheti a moratórium megszüntetését, vagy külön is megjelölheti, mely hiteleire kéri ezt.

Tekintettel azonban arra, hogy Ön nem pénzforgalmi számláról, hanem a Jelzálogbank által vezetett hitel-nyilvántartási számláról törleszt, az ide érkező befizetéseit nyilatkozat hiányában is hitele törlesztéseként tudjuk fogadni és könyvelni az alábbiak szerint:

 • Ha a 2020. márciusi és áprilisi esedékességű törlesztőrészleteinek teljes összege rendelkezésre állt 2020. május 20-áig a hitel-nyilvántartási számlán, azt Jelzálogbankunk az Ön hitelének törlesztéseként lekönyvelte az említett hónapokra. Az esetleges utólagos könyvelés miatt Önt anyagi hátrány nem érte.
 • Ezt követően, azaz a 2020. december 31-éig esedékes további törlesztőrészleteket Jelzálogbankunk csak akkor tudja törlesztésként könyvelni, ha az esedékesség időpontjában annak teljes összege rendelkezésre áll a számlán. Részleges vagy utólagos törlesztésre  nincs lehetőség. Ha esedékességkor nem áll rendelkezésre a teljes törlesztőrészlet a számláján, akkor Jelzálogbankunk úgy tekinti, hogy Ön élni kíván a moratórium lehetőségével.
 • Ha Ön késedelmesen utalja a törlesztőrészlet összegét a hitel-nyilvántartási számlára, akkor ezt az összeget már csak a következő esedékesség időpontjában könyveljük az akkor esedékes törlesztőrészlet teljesítéseként.
 • Ha Ön a következő törlesztőrészleteire vonatkozóan élni kíván a moratóriummal, de azok összegét korábban már elhelyezte a számlán, akkor igényelheti az ott rendelkezésre álló összeg visszautalását. Ezt a nyilatkozatát megteheti az – UniCredit Jelzálogbank Zrt. ügynökeként eljáró – UniCredit Bank Hungary Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán.

A moratórium előtt megfizetett utolsó törlesztőrészletről a hitelszerződésből vagy, ha annak megkötése óta a törlesztőrészletben változás történt, akkor a Jelzálogbank által legutoljára küldött hitelértesítőből vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül tájékozódhat.

Ha a moratórium megszüntetéséről szóló nyilatkozatának megtételét követően a későbbiekben – a fizetési moratórium jogszabályi időszaka alatt – mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz újabb ez irányú nyilatkozat megtétele nélkül is bármikor joga van, a törlesztőrészletek fizetését bármikor felfüggesztheti. Ha az átutalások, befizetések teljesítését megszünteti, az a fizetési moratóriumba való automatikus visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe ekkor sem eshet, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be. Kérjük azonban, hogy az egyértelműség és a minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében a törlesztés felfüggesztésére irányuló szándékát lehetőség szerint jelezze előzetesen azUniCredit Bank Hungary Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között.

Ha ügyfelünk szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért (2020-ban ez 161 000 forint) és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, akkor a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben (KHR-törvény) foglalt kötelezettségének eleget téve bankunk az alábbi adatokat továbbítja a KHR-be:

·        az ügyfél azonosító adatai és a szerződésre vonatkozó adatok;

·        a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés).

Bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét arról, hogy ha nem rendezi mulasztását, a fenti adatai bekerülnek a KHR-be (a továbbiakban: 30 napos értesítés az adatátadásról). Tartozásának rendezésére ügyfelünknek a figyelmeztetést követően is van lehetősége; ha a KHR-nek történő adatátadásnak az értesítésben megjelölt várható időpontját megelőzően rendezi tartozását, akkor elkerülheti az adatátadást a KHR-nek.

Az adatátadás következménye, hogy – ha a tartozás nem szűnt meg – a mulasztás adatai az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és ez idő alatt az ügyfél hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. A tartozás teljesítése (visszafizetése) esetén az adatok a teljesítéstől számított 1 évig maradnak a KHR-ben.

A fizetési moratórium időszaka alatt a moratórium alatt álló szerződések esetén a fenti szabályok az alábbiak szerint módosulnak:

·        a törlesztési moratórium időszaka alatt a késedelem napszáma nem változik, így ha bankunk a moratórium kezdő időpontját (március19.) megelőzően küldte ki a 30 napos előzetes értesítést az adatátadásról, az érvényét veszti, ha a 30 nap a moratórium hatályba lépését követően (a moratórium időszaka alatt) járt volna le; illetve a moratórium időszaka alatt bankunk nem küld ki ilyen jellegű értesítést.

·        a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90napos időtartamba nem számít bele);

·        ha ügyfelünk tartozása a moratórium lejártát követően eléri a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és a fenti feltételekkel számolt késedelmes napok számaeléri a 90 napot, adatait bankunk továbbítja a KHR-be (a KHR-törvény előírásai alapján).

·        bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét.

A törlesztési moratórium időszaka alatt bankunk a kormányrendeletnek megfelelően biztosítja a fizetésihaladékot/moratóriumot, így az ez idő alatt esedékes, de meg nem fizetetttörlesztőrészletek miatt nem keletkezik lejárt tartozás.

Ha a moratórium kezdő időpontjában ügyfelünknek volt lejárt tartozása, akkor a moratórium időszaka alatt a lejárt tartozás után késedelmi kamat-fizetési kötelezettség nem terheli, és a késedelem egyéb jogkövetkezményei sem állnak be, azonban a lejárt tőketartozásra fennállásának ideje alatt a szerződés szerinti ügyleti kamatot kell fizetnie. A moratórium alatt bankunk kiszámolja és nyilvántartja ezt a kamatot, a megfizetése amoratórium jogszabályi határideje után válik esedékessé.

Ügyfeleinknek a törlesztési moratórium időszaka alatt is bármikor lehetőségük van arra, hogy rendezzék a lejárt tartozásaikat.

Jelzáloghitele ingatlan fedezetéhez kapcsolódó vagyonbiztosításának, valamint annak engedményezési vagy zálogjogi záradékának módosítására a moratórium miatt nincs szükség. Abban az esetben sem, ha Ön a hitel/kölcsönszerződésére vonatkozóan él a fizetési haladék lehetőségével, és ezért hitelének futamideje meghosszabbodik. A biztosítási szerződés ugyanis önálló szerződéstípus, mely határozatlan időre jön létre, ezért a hosszabbítására nincs szükség. Az engedményezési vagy zálogkötelezetti bejegyzés törlésére pedig csak a bank által kiállított, a hitel visszafizetését igazoló, a bejegyzés törlésére feljogosító nyilatkozat alapján kerülhet sor.

A késedelmes hiteltartozásokkal kapcsolatos további hasznos információk honlapunkon „Törlesztési nehézségek esetén” címmel a következő linkre kattintva érhetők el: https://www.jelzalogbank.hu/lakasvasarlasi_hitelek/torlesztesi_nehezsegek_eseten/index.html?defaultLanguage=hungarian

A törlesztési moratóriummal kapcsolatos újabb információkkal, legfontosabb új tudnivalókkal tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük.

A 2021. november 1-től érvényes rendelkezésekről ide kattintva tájékozódhat.
A 2021. január 1-től érvényes rendelkezésekről ide kattintva tájékozódhat.


További hírek >>
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: